POLICY

ข้อตกลงและนโยบายการใช้งานเว็บไซต์

Wesmartphonechannel.com ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาสนุดติดตามผลงานของพวกเราตลอดมาไม่ว่าทั้ง Facebook Youtube และเว็บไซต์แห่งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการอย่างเข้าใจพร้อมกัน และเพื่อการนำเสนอข่าวสารข้อมูลที่มีสาระเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและบุคคลอื่น ทางบริษัทจึงขอแจ้งเงื่อนไขและบริการดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้
บริษัทต้องการให้ข้อมูลและบริการในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่ชื่นชอบและมีประโยชน์และตรงต่อความต้องการของท่านและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทจึงขออนุญาติเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วน หลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ของบริษัทสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิก ท่านต้องกรอกที่อยู่อีเมล์ของท่านเอง และรหัสผ่านที่จะใช้ในการล็อกอิน และยืนรหัสผ่านอีกครั้ง การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ความต้องการเบื้องต้นของท่านได้เพื่อที่บริษัทจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีสาระประโยชน์แก่ท่านและบุคคลที่ใช้บริการได้อย่างดีที่สุด

ข้อ 2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของบริษัทในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรายอื่นๆของบริษัทได้รับข้อมูลขาวสารและบริการที่ดีจากบริษัทอย่าง มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านตกลงและยินยอมที่จะให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านในการ ติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบริษัทในเครือเพื่อทำการตลาด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านและผู้ใช้บริการรายอื่นๆโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน เมื่อได้สมัครลงทะเบียนกับทางบริษัทแล้ว ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระทำใดๆกับข้อมูลของท่านที่เกิดจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากกระทำหรือการรวบรวมข้อมูลใดๆที่ส่งผลเสียแก่ท่าน

ข้อ 3 การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
    (1) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
    (2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของบริษัท หรือ
    (3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทหรือของผู้ใช้บริการของบริษัท
ซึ่งท่านได้รับทราบและตกลงแล้วว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้

ข้อ 4 การปรับปรุงข้อมูล (update) หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับบริษัท
บริษัทได้จัดให้ผู้ใช้บริการทุกรายที่ได้สมัครลงทะเบียนกับบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้โดยท่านอาจจะดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยการใช้ข้อมูลที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านเข้าไปจัดการแก้ไข ท่านอาจแก้ไขข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเองหรือให้บริษัทดำเนินการให้ได้ 

ข้อ 5 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบริษัทที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการรายอื่นๆของบริษัท จากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทไปก่อให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและนำไปใช้ในทางที่ผิด อย่างไรก็ตามท่านรับทราบและยอมรับข้อตกลงแล้วว่าบริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ เหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัท  ท่านต้องระมัดระวังและรับผิดชอบด้วยตนเองในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน บริษัทขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด ๆ และท่านควรออกจากระบบ (Log Off) อินเตอร์เน็ตหรือการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้งาน

ข้อ 6 ข้อยกเว้นความรับผิด
ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้สูญหาย หรือเสียหายอันเกิดจากการถูก โจรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (Hacker) ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ บริษัทอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการ แก้ไข เพิ่มเติมบนเว็บไซท์ของบริษัท การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศ แก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน